Programma

Op woensdag 22 mei 2024 vervolgen we het programma met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; die begint om 14.30 uur in de Base Chapel op CNA. Aftredende bestuursleden zijn Gerard Vallee en Ruud Vrakking. Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen bij het bestuur worden ingediend en dienen tenminste door 5 leden schriftelijk te worden ondersteund.

Om circa 15.30 uur wordt de ALV gevolgd door een social in zaal de Engh van het Bedrijfsrestaurant. Tenslotte kunt u gebruik maken van de maaltijd in het Bedrijfsrestaurant; u dient zich voor de maaltijd op te geven bij de secretaris, uiterlijk 10 mei !!!


De contributie voor het jaar 2024 wordt een dezer dagen geïnd als u een machtiging heeft verleend.
Als u geen machtiging heeft verleend wordt u verzicht de contributie zelf tover te maken.


A G E N D A


voor de Algemene Ledenvergadering van de Contactgroep Postactieven regio Soesterberg te houden op woensdag 22 mei 2024 in de Base Chapel op Camp New Amsterdam. Aanvang 14.30 uur.

1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Verslag van de ALV d.d. 24 mei 20230
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
7. Activiteiten
8. Verkiezing bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting.
Na afloop van de ALV gaan we verder in “de Brik” met een social.

Namens het bestuur,
Cees Huisman, secretaris.


VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN CGPA/Ssb GEHOUDEN IN DE
BASE CHAPEL/CNA OP WOENSDAG 24 MAART 2023


Om 14.40 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend; er zijn 40 leden aanwezig.
Een delegatie van het bestuur heeft inmiddels kennisgemaakt met de nieuwe C-CML; in het
gebouw van het CML op de Kampweg 53 in Soesterberg is ook het kantoor van de CGPA/Ssb
gevestigd.
Het rapport “Bestuurlijke samenwerking Veteranen/Postactieven wordt besproken.
Er bestaan nog steeds problemen m.b.t. de verlenging van PA-passen.
In 2023 bestaat de CGPA/Ssb 20 jaar; dit zullen we eind 2023 vieren!!
30 juni 2023 is er een grote KLu-reunie op Soesterberg!!
In de afgelopen (corona)jaren zijn heel veel collega”s overleden zij worden herdacht met een
minuut stilte. Het betreft de heren Westerkamp, Janse (Cor), v/d Meij, Hoogstraten, Veltman,
Stoelman, Stokhof, de Waal, Sliggers, Kreuger, Nobels, v/d Dop, Spanjes, Bronsveld, v Schoneveld,
Winkjelhof, Commu, v AmerongenBronsveld, Verhaar, Devilee, v/d Meulen, Koningstein, Rigter,
Bezemer, Bastinck, Schreuders, Holierhoek, Jut, Veldhuizen, Brouwer, Bouterse, Visscher,
Beckman Lapre, de Wilde, Rosendahl, Berg, Hofstra, Smorenburg en v/d Hoef en de dames
Kreuger. Smit-Pijlman en Huisman.
Op het verslag van de vorige ALV worden geen op- of aanmerkingen geplaatst. Ook het financieel
verslag roept geen vragen op. Secretaris en penningmeester worden bedankt voor hun
werkzaamheden.
De kascontrolecommissie (de heren Norg en Bloem) hebben geen onregelmatigheden
geconstateerd en stelt de ALV voor om het bestuur te dechargeren. Onder applaus wordt dit door
de vergadering overgenomen.
In de nieuwe kascontrolecommissie worden de heren Zohlandt en Bloem benoemd.
De activiteiten worden benoemd, de excursie van dit jaar zal ons naar de Kaager plassen en de
Zaanse Schans leiden.
De heren Vervoorn en van der Wijst zijn aftredend als bestuurslid. Zij worden bedankt voor hun
werkzaamheden. Het bestuur stelt voor de heren Koreneef en Kok te benoemen als nieuwe
bestuursleden, de vergadering gaat akkoord.
Dhr Bertelink wil graag de bestuursleden van der Wijst en Huisman bedanken voor hun langdurige
inzet (vanaf de oprichting) voor de CGPA/Ssb.
De ALV wordt om 15.00 uur afgesloten.

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 mei 2024,

G.J. Vallee, voorzitter C. Huisman, secretaris